Tale Nytårskur 2024

Anne Hjort

Nytårskur 10. januar 2024

Jeg skal hilse fra Søren – og fra mig – og sige, at når vi ser tilbage på 2023, må vi sige, det går godt!

Det går godt med samarbejdet i kommunalbestyrelsen – det viser sig vel også ved, at alle partier – alle 19 KB-medlemmer indgik den 2-årige budgetaftale for ’23 og ’24.

Det er i øvrigt første gang, det er sket.

Det går også godt – synes Søren og jeg – med at få vores forslag og ønsker igennem. Vi har fået rigtig mange af vores forslag/budgetønsker med i budgetaftalen.

De fleste af jer har nok tidligere hørt Søren og jeg ”underholde” om aftalen, så den vil jeg ikke komme meget ind på nu, men blot komme med nogle enkelte nedslag og fremhæve nogle af de ting, som vi har fået prioriteret i 2023 – og ind i 2024.

På beskæftigelsesområdet har Søren arbejdet benhårdt på vores projekt med at opkvalificere herboende borgere fra andre lande på offentlig forsørgelse.

Borgerne ansættes ordinært i kommunens jobåbninger indenfor sundhedsvæsenet og får bl.a. dansk på arbejdspladsen. Derved får de kvalifikationerne, der skal til for at kunne starte en erhvervsuddannelse som sosu-hjælper.

Der er en win-win situation. Borgerne kommer fra offentlig forsørgelse til ordinært arbejde, og kommunen får – forhåbentlig – besat nogle ledige stillinger på sundhedsområdet.

En anden ting, jeg næsten også er nødt til at nævne, er Filmstriben.

Den har vi jo fået ”lidt tæsk” for – så jeg synes, I skal ha’ hele historien.

Vi havde forslag med til budgetforhandlingerne om at tilføre flere midler til digitale materialer på bibliotekerne.

Det lykkedes os ikke, at få det prioriteret.

Og som I måske husker, oplevede vi i starten af 2023, at vi skulle finde besparelser på ca. 1 mio. kr. for at kunne overholde budgetterne på bibliotekerne – og det blev til, at vi opsagde abonnementet på Filmstriben.

Lige efter kunne vi se andre partier – SF og Enhedslisten – gå ud og sige, at de ville kæmpe for at få genindført Filmstriben.

Jeg vil bare sige: hvor var det ærgerligt, at de ikke kæmpede, da vi kom med forslaget om flere penge til digitale materialer på bibliotekerne!

Første da vi forhandlede om anvendelsen af de få midler, der var til rådighed her i år 2 i den 2-årige budgetaftale, var der enighed om at afsætte midler, så vi kunne få Filmstriben igen.

Gentofte Kommune har som alle andre kommuner de seneste år oplevet at rekruttering og fastholdelse af medarbejdere er en voksende udfordring, som kræver stort fokus i fremtiden.

Det er især på ældre- og socialområdet, vi har udfordringer, men også ”lidt” på pædagogområdet.

F.eks. vil andelen af borgere over 80 år stige med ca. 40% i 2030, og vi vil mangle ca. 160 social- og sundhedsmedarbejdere. Det vil blive værre de følgende år, hvis vi ikke gør noget.

Vi har derfor nedsat et Opgaveudvalg, som skal komme med forslag til, hvordan vi dels kan blive mere synlige som attraktiv arbejdsplads og dels i højere grad kan fastholde nuværende medarbejdere.

Det bliver selvfølgelig også interessant at se, hvilken effekt den netop indgåede aftale om elevløn til sosu’ere i stedet for SU vil få.

Vi har stort fokus på ældreområdet.

Vi øger plejeboligkapaciteten, har fokus på ensomhed, hvor vi afdækker omfanget og årsagerne til ensomhed, følger den demografiske udvikling nøje, vi ser på arbejdsgange og dokumentation – det vi kalder ”fjern bøvlet” og ser på digitale velfærdsteknologiske løsninger.

Jeg venter derfor også spændt på, hvad den nye Ældrelov indeholder.

Vi kan se, at er fra flere sider er peget på:

  • Selvbestemmelse for den enkelte ældre på plejehjem og i hjemmeplejen
  • Kendte ansigter i hjælp, pleje og behandling
  • Samarbejde med pårørende
  • Mere frit valg (er det flere private plejehjem – så bliver jeg lidt ”nervøs”)
  • Teknologi og digitale løsninger.

Men flere ting, som lyder meget fornuftigt.

Til sidst vil jeg nævne, at vi har haft nedsat en Klimaborgersamling.

Vi ville sikre en øget borgerinddragelse og også løfte kvaliteten af de politiske beslutninger.

Temaet for projektet/eller det spørgsmål, vi stillede var:

”Vi har brug for din hjælp til at forestille os en fremtid i Gentofte Kommune, hvor vi sammen omstiller til en klimaneutral og bæredygtig adfærd i hverdagen”.

333 borgere meldte sig, og 36 blev udvalgt ved lodtrækning.

Klimaborgersamlingen er nu kommet med 6 anbefalinger med 36 tilknyttede konkrete initiativer, som vi i kommunalbestyrelsen skal arbejde videre med.

Til allersidst vil jeg sige, at det er i år, vi skal forhandle budgetaftale for 2025 og sandsynligvis 2026. Vi har jo de senere år indgået 2-årige budgetter.

Vi går så småt i gang med drøftelserne i fagudvalgene her i januar og februar – så vi skal i gang med vores forslag/budgetønsker nu!